Ekstraordinær generalforsamling

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Tid: Mandag den 15. maj 2017 kl. 19 30

Sted: Fjellerad Hallen, Haalsvej 8, Fjellerad, 9260 Gistrup.

Dagsorden:

 1. Præsentation af beslutningsforslag og derefter afstemning vedrørende Aalborg Varme A/S’ overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.
 2. Eventuelt.

En enstemmig bestyrelse indstiller at forslaget vedtages.

Vedtægterne kræver at flere end halvdelen af andelshaverne giver fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer ja til bestyrelsens forslag før afgørelsen er gyldig.

Ifølge vedtægterne kan der ikke stemmes pr. fuldmagt, d.v.s. indflydelse kræver fremmøde.

Den 25. april 2017, kl. 19.30 i Fjelleradhallen

om

Vilkårene for Aalborg Varme A/S’ overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Vi er efterhånden nået så langt i møderækken og forhandlingerne med Aalborg Varme A/S, at vilkårene begynder at tegne sig tydeligt. Det, at vi nu har fået etableret flis kedel anlægget, gør vilkårene væsentlig mere attraktive, end vi tidligere har set. De foreløbige beregninger viser et kraftvarmetillæg på godt 5 kr/m2 beboelse inkl. moms svarende til godt 600 kr./år for et standardhus på 130 m2 . Beløbet skal lægges oven i Aalborgs normale takster.

En enig bestyrelse anbefaler andelshaverne at sige ja til udspillet fra Aalborg Varme A/S. Det er der flere grunde til, som vi vil fortælle om på mødet.

Beslutningen om at lade Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk overgå til Aalborg Varme A/S skal ifølge varmeværkets vedtægter træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Vi kan allerede nu afsløre, at den vil blive afholdt den 15. maj 2017, kl. 19.30 i Fjelleradhallen.

Vedtægterne kræver endvidere at flere end halvdelen af andelshaverne giver fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer ja til bestyrelsens forslag før afgørelsen er gyldig.

På varmeværkets hjemmeside: http://www.vfkv.dk/test-side-med-beregning-af-av-pris/ er det muligt, at beregne forskellen mellem Aalborgs varmepris og Vaarst-Fjellerads varmepris baseret på jeres ejendoms data.

I håb om et stort fremmøde.

På bestyrelsens vegne med venlig hilsen

Flemming Mandrup Hansen

Formand

Opslag kan også hentes her som PDF til print

Afbrydelse af varme i Fjellerad

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Driftsinfo

 

Lednings arbejde mandag d. 31/10-2016

Lednings arbejde mandag d. 31/10-2016

img_20161031_125401

Der er i dag afbrydelse af varmeforsyningen i Fjellerad pga. ledningen brud.

Der er afbrudt fra ca. 12.00 og der forventes at være åben igen 16.00

 

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Referat af ordinær generalforsamling

 • Referatet elektronisk godkendt af den nye bestyrelse.
 • Efterfølgende 22/10-2016 godkendt af dirigent Niels Chr. Selmer Nielsen

Tid: Onsdag den 28. september 2016 kl. 19 30

Sted: VFB’s klubhus, Vaarstvej 173, Vaarst, 9260 Gistrup

Antal fremmødte andelshavere: 26 incl. bestyrelsen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkommende forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent.

Niels Chr. Selmer Nielsen blev valgt og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Flemming Mandrup Hansen(FMH) introducerede bestyrelsen.

Økonomien for det ”gamle” værk afspejler en fremtid , hvor vi er gældfrie om 2 år, og hvor vi nu har afviklet den såkaldte afgift 2.

Året har ikke budt på alvorlige driftsproblemer, men rigeligt med vandspild. Den generelle tendens er faldende varmeforbrug.

Efter at værket har fået frit brændselsvalg, har bestyrelsen etableret et midlertidigt træpilleanlæg, som har været en økonomisk succes. Dog ikke uden problemer med støj. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at etablere en fliskedel, som nu er under prøvedrift. Og varmepriserne forventes at kunne holdes på et lavere niveau end træpilleanlægget.

Det er bestyrelsens holdning, at vi skal bruge det kommende år på at bane vej for at værket overtages af Aalborg Forsyning Varme.

Kundeansvarlig Flemming Christiansen(FC) kunne fortælle at året ikke har budt på nye kunder.

Og i lighed med tidligere år konstatere at afkølingen kunne være bedre. FC’s opfordring:

 • Kig anlægget godt igennem og brug styringstabellen.
 • Har du en PC: Kontakt FC og få et regneark med dit kontrolskema.
 • Kontrolskemaet har mange muligheder for at opdage fejl og få info om man har over/under forbrug ift det forventede.
 • Endvidere har brugerne nu adgang til et nyt system til indberetninger via værkets hjemmeside. Hvor man også kan se afvigelser fra forventet forbrug. Og oplysninger om tidligere indbetalinger, gebyrer osv.

Generalforsamlingen vedtog at godkende beretningen.

Ad 3 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kasserer Svend Aage Bendtsen fremlagde og kommenterede et regnskab, som viste et årsresultat på ca 2.5 mill, som har resulteret i en tilbagebetaling til brugerne på 28% og en nedsat varmepris i det kommende regnskabsår.

Overskuddet skal tilskrives det frie brændselsvalg og at brændselspriserne har været favorable ift budgettet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4 Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Kasserer Svend Aage Bendtsen fremlagde og kommenterede budgettet og værkets tarifblad.

Hvis det nye flisanlæg lever op til forventningerne, så ser det ud til at den nedsatte varmepris kan fastholdes, selv om vi mister diverse tilskud.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Ad 5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Intet.

Ad 6 Indkommende forslag fra andelshaverne.

Intet.

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Svend Åge Bendtsen, Flemming Christiansen, Poul Svante Eriksen. Svend Åge Bendtsen, Flemming Christiansen og Poul Svante Eriksen blev genvalgt.

Ad 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte Asger Lybeck som 1. suppleant og Niels Christian Selmer Nielsen som 2. suppleant.

Ad 9 Valg af revisor.

Revisionsselskabet Deloitte blev genvalg af generalforsamlingen.

Ad 10 Eventuelt.

En bruger efterspurgte: Pullerter ved det nye flisanlæg. Søren Buus Brink følger op på forslaget.

 

Referatet kan også hentes her under i pdf udgave

Referat Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Tid: Onsdag den 28. september 2016 kl. 19 30

Sted: VFB’s klubhus, Vaarstvej 173, Vaarst, 9260 Gistrup.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkommende forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftlig til bestyrelsen senest den 20. september 2016.

Kopi af det reviderede regnskab kan afhentes ved købmanden i Fjellerad eller hos Land og Fritid i Vaarst fra den 21. september 2016.

Opslag kan hentes her som PDF til print.

Nyhedsbrev august 2016

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Nyhedsbrev

Varmeprisen falder

Nye muligheder har ført til at vi kan sænke varmeprisen betydeligt. Prisen sænkes med tilbagevirkende kraft for det netop afsluttede varmeår og fremadrettet for det kommende år. Varmprisen sænkes fra 0,825 kr. til 0,593 kr. pr. kWh, og fra 3,00 kr. til 2,70 kr. pr. m3 fjernvarmevand. For en gennemsnitsforbruger betyder det en tilbagebetaling i år på godt 4.000 kr. og noget lavere aconto rater for det kommende varmeår.

Den gode økonomi skyldes overgangen til brug af biobrændsel. Vi har siden slutningen af 2015 anvendt et lejet træpillefyr installeret i en container. Det afløses i efteråret af et permanent fliskedel-anlæg, der i øjeblikket er under opførelse ved varmeværket.

Naturgasprisen er det seneste år faldet betydeligt, men prisen på naturgas er stadig ca. det dobbelte af prisen på flis (pr. energienhed) pga. de høje afgifter på naturgas.

En medvirkende årsag til den store tilbagebetaling for det netop afsluttede varmeår er tilbageføring af 670.000 kr. til forbrugerne, som sidste år blev hensat til etablering af fliskedlen. Det anlæg, der er under opførelse kan belånes en lav fast rente på mellem 1 og 2 % over 20 år og helt uden låneomkostninger, bidrag mm. Derfor har bestyrelsen vurderet at det giver mere mening at tilbagebetale det hensatte beløb til forbrugerne.

Nybyggeriet

Det går efter planen med opførelse af fliskedelanlægget. Bygningen er næsten færdig og en stor del af de maskinelle installationer på plads. Det er fortsat forventningen, at anlægget kommer prøvedrift omkring 1. september og være helt klar til drift til den kommende fyringssæson.

Vi har indgået en aftale om levering af flis med Lindenborg Skovselskab A/S. Flisen til bliver leveret fra de lokale skove i Himmerland. Bærerdygtigheden er dermed på niveau med vores tidligere drift på biogas. Der skal leveres 1-3 læs flis om ugen afhængig af årstiden (varmebehovet).

Forhandlinger med Aalborg Forsyning Varme

Så snart flisanlæggets driftsøkonomi kan dokumenteres, er det hensigten at genoptage forhandlingerne med
Aalborg Forsyning Varme om vilkår for Aalborg’s overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk.

Der er nok en del, der har hørt om voldsomt stigende priser hos Aalborg Varme og måske været bekymret for betydningen for os. Bestyrelsens forventer ikke at det får nogen reel betydning for de fleste af vores forbrugere.

Aalborg-varmeprisen vil være højere end da vi sidst fik beregnet overtagelsesvilkårene, men det modsvares af et tilsvarende mindre kraftvarmetillæg. Så set over de 20 år beregninger dækker vil prisstigningen antagelig være neutral for os.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen
Flemming Mandrup Hansen

Afbrydelse af varmeforsyningen

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Driftsinfo
Der bliver lukket for varmen torsdag den 7 juli 2016 fra kl. 8:00 til kl. 12:00. på grund af nødvendigt el arbejde på hovedtavlen.
elarbejde