Afbrydelse af varme i Fjellerad

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Driftsinfo

 

Lednings arbejde mandag d. 31/10-2016

Lednings arbejde mandag d. 31/10-2016

img_20161031_125401

Der er i dag afbrydelse af varmeforsyningen i Fjellerad pga. ledningen brud.

Der er afbrudt fra ca. 12.00 og der forventes at være åben igen 16.00

 

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Referat af ordinær generalforsamling

 • Referatet elektronisk godkendt af den nye bestyrelse.
 • Efterfølgende 22/10-2016 godkendt af dirigent Niels Chr. Selmer Nielsen

Tid: Onsdag den 28. september 2016 kl. 19 30

Sted: VFB’s klubhus, Vaarstvej 173, Vaarst, 9260 Gistrup

Antal fremmødte andelshavere: 26 incl. bestyrelsen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkommende forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent.

Niels Chr. Selmer Nielsen blev valgt og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

Ad 2 Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Flemming Mandrup Hansen(FMH) introducerede bestyrelsen.

Økonomien for det ”gamle” værk afspejler en fremtid , hvor vi er gældfrie om 2 år, og hvor vi nu har afviklet den såkaldte afgift 2.

Året har ikke budt på alvorlige driftsproblemer, men rigeligt med vandspild. Den generelle tendens er faldende varmeforbrug.

Efter at værket har fået frit brændselsvalg, har bestyrelsen etableret et midlertidigt træpilleanlæg, som har været en økonomisk succes. Dog ikke uden problemer med støj. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at etablere en fliskedel, som nu er under prøvedrift. Og varmepriserne forventes at kunne holdes på et lavere niveau end træpilleanlægget.

Det er bestyrelsens holdning, at vi skal bruge det kommende år på at bane vej for at værket overtages af Aalborg Forsyning Varme.

Kundeansvarlig Flemming Christiansen(FC) kunne fortælle at året ikke har budt på nye kunder.

Og i lighed med tidligere år konstatere at afkølingen kunne være bedre. FC’s opfordring:

 • Kig anlægget godt igennem og brug styringstabellen.
 • Har du en PC: Kontakt FC og få et regneark med dit kontrolskema.
 • Kontrolskemaet har mange muligheder for at opdage fejl og få info om man har over/under forbrug ift det forventede.
 • Endvidere har brugerne nu adgang til et nyt system til indberetninger via værkets hjemmeside. Hvor man også kan se afvigelser fra forventet forbrug. Og oplysninger om tidligere indbetalinger, gebyrer osv.

Generalforsamlingen vedtog at godkende beretningen.

Ad 3 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kasserer Svend Aage Bendtsen fremlagde og kommenterede et regnskab, som viste et årsresultat på ca 2.5 mill, som har resulteret i en tilbagebetaling til brugerne på 28% og en nedsat varmepris i det kommende regnskabsår.

Overskuddet skal tilskrives det frie brændselsvalg og at brændselspriserne har været favorable ift budgettet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4 Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Kasserer Svend Aage Bendtsen fremlagde og kommenterede budgettet og værkets tarifblad.

Hvis det nye flisanlæg lever op til forventningerne, så ser det ud til at den nedsatte varmepris kan fastholdes, selv om vi mister diverse tilskud.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Ad 5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Intet.

Ad 6 Indkommende forslag fra andelshaverne.

Intet.

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Svend Åge Bendtsen, Flemming Christiansen, Poul Svante Eriksen. Svend Åge Bendtsen, Flemming Christiansen og Poul Svante Eriksen blev genvalgt.

Ad 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte Asger Lybeck som 1. suppleant og Niels Christian Selmer Nielsen som 2. suppleant.

Ad 9 Valg af revisor.

Revisionsselskabet Deloitte blev genvalg af generalforsamlingen.

Ad 10 Eventuelt.

En bruger efterspurgte: Pullerter ved det nye flisanlæg. Søren Buus Brink følger op på forslaget.

 

Referatet kan også hentes her under i pdf udgave

Referat Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Tid: Onsdag den 28. september 2016 kl. 19 30

Sted: VFB’s klubhus, Vaarstvej 173, Vaarst, 9260 Gistrup.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkommende forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftlig til bestyrelsen senest den 20. september 2016.

Kopi af det reviderede regnskab kan afhentes ved købmanden i Fjellerad eller hos Land og Fritid i Vaarst fra den 21. september 2016.

Opslag kan hentes her som PDF til print.

Nyhedsbrev august 2016

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Nyhedsbrev

Varmeprisen falder

Nye muligheder har ført til at vi kan sænke varmeprisen betydeligt. Prisen sænkes med tilbagevirkende kraft for det netop afsluttede varmeår og fremadrettet for det kommende år. Varmprisen sænkes fra 0,825 kr. til 0,593 kr. pr. kWh, og fra 3,00 kr. til 2,70 kr. pr. m3 fjernvarmevand. For en gennemsnitsforbruger betyder det en tilbagebetaling i år på godt 4.000 kr. og noget lavere aconto rater for det kommende varmeår.

Den gode økonomi skyldes overgangen til brug af biobrændsel. Vi har siden slutningen af 2015 anvendt et lejet træpillefyr installeret i en container. Det afløses i efteråret af et permanent fliskedel-anlæg, der i øjeblikket er under opførelse ved varmeværket.

Naturgasprisen er det seneste år faldet betydeligt, men prisen på naturgas er stadig ca. det dobbelte af prisen på flis (pr. energienhed) pga. de høje afgifter på naturgas.

En medvirkende årsag til den store tilbagebetaling for det netop afsluttede varmeår er tilbageføring af 670.000 kr. til forbrugerne, som sidste år blev hensat til etablering af fliskedlen. Det anlæg, der er under opførelse kan belånes en lav fast rente på mellem 1 og 2 % over 20 år og helt uden låneomkostninger, bidrag mm. Derfor har bestyrelsen vurderet at det giver mere mening at tilbagebetale det hensatte beløb til forbrugerne.

Nybyggeriet

Det går efter planen med opførelse af fliskedelanlægget. Bygningen er næsten færdig og en stor del af de maskinelle installationer på plads. Det er fortsat forventningen, at anlægget kommer prøvedrift omkring 1. september og være helt klar til drift til den kommende fyringssæson.

Vi har indgået en aftale om levering af flis med Lindenborg Skovselskab A/S. Flisen til bliver leveret fra de lokale skove i Himmerland. Bærerdygtigheden er dermed på niveau med vores tidligere drift på biogas. Der skal leveres 1-3 læs flis om ugen afhængig af årstiden (varmebehovet).

Forhandlinger med Aalborg Forsyning Varme

Så snart flisanlæggets driftsøkonomi kan dokumenteres, er det hensigten at genoptage forhandlingerne med
Aalborg Forsyning Varme om vilkår for Aalborg’s overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk.

Der er nok en del, der har hørt om voldsomt stigende priser hos Aalborg Varme og måske været bekymret for betydningen for os. Bestyrelsens forventer ikke at det får nogen reel betydning for de fleste af vores forbrugere.

Aalborg-varmeprisen vil være højere end da vi sidst fik beregnet overtagelsesvilkårene, men det modsvares af et tilsvarende mindre kraftvarmetillæg. Så set over de 20 år beregninger dækker vil prisstigningen antagelig være neutral for os.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen
Flemming Mandrup Hansen

Afbrydelse af varmeforsyningen

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Driftsinfo
Der bliver lukket for varmen torsdag den 7 juli 2016 fra kl. 8:00 til kl. 12:00. på grund af nødvendigt el arbejde på hovedtavlen.
elarbejde

Nyt fra varmeværket

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Nyhedsbrev

For et halv års tid siden kunne i Rundt om Vaarst fortælle om en midlertidig varmeløsning, vi netop havde etableret. Det er den iøjnefaldende røde container, der ses ved varmeværket, som rummer en træpillekedel. Vi omtalte også forberedelsen af en permanent løsning, et kedelanlæg til fyring med træflis. Nu er vi som det ses ved værket i fuld gang med at opføre bygningen, der skal rumme fliskedelanlægget. Inden udgangen af juni forventes bygning at være lukket og alle store maskinelle installationer sat på plads.

Vi havde indbudt 4 leverandører til at afgive bud på bygning med fliskedel. De indkomne tilbud blev nøje gennemgået og vurderet af vores rådgiver, Planenergi. Tilbuddet fra LINKA, der er hjemmehørende i Lem ved Ringkøbing, blev vurderet som det mest fordelsagtige, og LINKA blev derfor tildelt kontrakten.

Arbejdet med det nye anlæg har hidtil forløbet efter planen. Det er vores forventning at det fortsætter på den måde. Det betyder at fliskedelanlægget vil være klar til prøvedrift omkring 1. september og fuldt operationelt til den kommende fyringssæson. Træpillekedlen (den røde container) forbliver i drift indtil flisanlægget er helt klart til at overtage varmeproduktionen.

Ny bygning spærkonstruktionen

Ny bygning spærkonstruktionen

Forhandlinger med Aalborg Forsyning Varme

Det er fortsat hensigten at genoptageforhandlinger med Aalborg Forsyning Varme så snart flisanlæggets driftsøkonomi kan dokumenteres. Der er nok en del, der har hørt om voldsomt stigende priser hos Aalborg Varme og måske været bekymret for hvad det betyder for os. Det er bestyrelsens forventning at det ikke for nogen reel betydning for de fleste af vores forbrugere. Varmeprisen (Aalborgs takster) vil være højere end da vi sidst fik beregnet overtagelsesvilkårene, men det modsvares af et tilsvarende mindre kraftvarmetillæg. Så set over de 20 år beregninger dækker vil prisstigningen antagelig være neutral for os.

Flemming Mandrup Hansen
(formand for bestyrelsen)

Referat fra generalforsamling 2015

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Referat fra GF 2015 er nu klar og kan læses her i pdf udgave
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk – Referat af ordinær generalforsamling 2015_underskrevet

Kan også læses her under i webudgave.


Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Referat af ordinær generalforsamling

Afholdt torsdag, den 30. september 2015  kl. 19.30. i Vaarst-Fjellerad Skoles Samlingssal, Haalsvej 4, Fjellerad, 9260 Gistrup.

 

Antal fremmødte andelshavere: 36 incl. bestyrelsen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkommende forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Selmer Nielsen blev valgt og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Flemming Mandrup Hansen (FMH) præsenterede bestyrelsen og redegjorde for årets status, vigtigste initiativer og begivenheder, hvor centrale punkter er:

 • —Efteråret gik med indsamling af oplysninger til Aalborg Kommunes varmeforsynings (AKV) som er udmøntet i en revideret tilstandsrapport udarbejdet i slutningen af året.
 • —AKV har beregnet KV-tillæg med Naturgas og ledning fra Klarup.
 • —Nye muligheder med biomasse fremlagt af forligskredsen bag energiaftalen 2012.
 • —Planenergi gennemregner forskellige løsninger i forbindelse med biomasse, flisløsning ser billigst ud.
 • —AKV gennemregninger flisløsning. AKV vil dog ikke lade os overtage på baggrund af denne beregning før anlæget står klar.
 • —Planenergi udarbejder projektforslag, indsendes til Aalborg Kommune 19/5 (projekt) og 12/6 (miljøansøgning)
 • Mens vi venter, igangsættes midlertidig løsning ved etablering af træpillekedel for at holde varmeprisen i ro.
 • Der er givet tilladelse og kedlen opstilles løbet af oktober.
 • Hvis alt går vel har vi et nyt flisanlæg klar til fyringssæsonen 2016/17.

 

Følgende spørgsmål fra forsamling blev besvaret:

 • Er nye lån til anlæg, med i beregningen for nye varmepriser?
  • Ja, de er indeholdt i de omtale de priser der fremgår af nyhedsbrevet udsendt i marts.
 • Hvad sker der hvis vi bygger nyt anlæg og vi ikke gennemføre sammenlægningen med AKV?
  • Det vil stadig være en meget billigere løsning for forbrugerne end den nuværende.

 

Kundeansvarlig Flemming Christiansen(FC) kunne notere, at det forløbne år ikke har budt på nye kunder, og havde derudover følgende bemærkninger og anbefalinger:

 • Afkølingen det seneste år har ikke været tilfredsstillende.
 • Brugere opfordres til at kigge anlægget godt igennem og bruge styrings tabellen. Derudover er der mulighed for at bruge et elektronisk kontrolskema, som kan fås ved henvendelse til FC.
 • Selvaflæsning kan indberettes via internettet. Mange benytter sig af dette.

 

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Kasserer Svend Aage Bendtsen (SAAB) fremlagde og kommenterede regnskabet, som viser et overskud på godt 1.500.000 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Kasserer SAAB fremlagde og kommenterede budgettet og værkets tarifblad. Budgettet indebærer at

 • Varmeprisen er uændret.

 

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.  

 • —Motoranlæg
  • —Styring – 0,5-1,0 mill. dkk (Medregnes sandsynligvis i investeringsplan, der indgår i beregning af vilkår for AKV overtagelse.)
  • —Miljø – 0,2 mill. dkk (Behovet afhænger af ny mijløgodkendkendelse underudarbejdelse)
 • —Flisanlæg ca. 12 mill. dkk
 • Træpilleanlæg
  • Lejet anlæg der fjernes igen når den permanente filsløsning er etableret
  • 0,52 mill/år
 • —Likviditet til afvikling af VFKV
  • —Overskud tilbage til andelshavere

 

Spørgsmål fra salen:

 • Der spørges til om investering i motor anlægget kan undgås
  • Den kan den ikke, da det er et krav fra AKV og i forbindelse med den service aftale der er på anlægget.

Ad 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Intet.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

 • Flemming Mandrup Hansen
 • —Piet Siig Hansen
 • Jens Thorsen

 

Alle var villige til at modtage genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, så generalforsamlingen vedtog at genvælge ovennævnte.

Ad 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte Asger Lybeck som 1. suppleant og Selmer Nielsen som 2. suppleant.

Ad 9. Valg af revisor.

Revisionsselskabet Deloitte blev genvalg af generalforsamlingen.

Ad 10. Eventuelt.

Intet.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede de fremmødte.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.