Aalborg Varme har overtaget varmeværket

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Driftsinfo, Nyhedsbrev

Aalborg Varme A/S har pr. 1. oktober 2017 overtaget Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk.

Alle henvendelse om kundeforhold, forbrug, tilslutning, installationer mv. skal ske til Aalborg Varme A/S på telefon 9931 9445

Ordinær generalforsamling

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Tid: Onsdag den 27. september 2017 kl. 19 30

Sted: Vaarst-Fjellerad Skoles Samlingssal, Haalsvej 4, Fjellerad, 9260 Gistrup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for perioden 1. juli til selskabets afvikling.
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkommende forslag fra andelshaverne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og likvidatorer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftlig til bestyrelsen senest den 20. september 2017.

Kopi af det reviderede regnskab kan afhentes ved dlg i Vaarst og ved købmanden i Fjellerad fra den 20. september 2017.

Som PDF: VFKVgeneralForsamling17Opslag

Nyhedsbrev august 2017

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Nyhedsbrev

Aftale med Aalborg Varme A/S

Midt i juni blev aftalen med Aalborg Varme A/S underskrevet. Forinden havde Aalborg Varme udført de endelige beregninger af kraftvarmetillægget. Beregningerne gav et lidt højre kv-tillæg. I lyset af at der allerede var udmeldt et beløb til andelshaverne, blev det besluttet at fastholde dette, altså et kraftvarmetillæg på 3,43 kr./m2 ekskl. moms (4,29 kr./m2 inkl. moms). Aftalen er godkendt på Aalborg Energikoncerns bestyrelsesmøde den 22. juni 2017. På samme møde blev det besluttet at gennemføre pilotprojekter i flere afgrænsede dele af forsynings-området om en ændret takststruktur. Et af disse pilotprojekter bliver gennemført i Vaarst og Fjellerad. Det indebærer konkret at Aalborg Varme som noget af det første skal udskifte afregningsmålerne til en anden type der bl.a. kan fjernaflæses. Det er bestyrelsens overbevisning at den nye takststruktur vil være en fordel for langt hovedparten af forbrugerne, fordi Aalborgs m3-afgift erstattes af en variabel energiafgift (kwh). Kwh-afgiften får et tillæg for dårligere afkøling og et fradrag for en bedre afkøling end forventet med et maksimum tillæg eller fradrag på 25 %. Den forventede afkøling fastlægges ud fra konstateret fremløbstemperatur. Aalborg Varme vil i tiden op til overtagelsen udsende informationsskrivelser til forbrugerne, bl.a. om den nye takststruktur.

Årsafslutning 2016-2017

Ved årsopgørelsen dette år er varmprisen halveret. Det gælder både den faste afgift, kwh-afgiften og m3-afgiften. Dette vil for de fleste forbrugere medføre en større tilbagebetaling. Den samlede tilbagebetaling er på knap 2 mio. kr. Der er flere årsager til at varmepriserne kan sænkes med tilbagevirkende kraft. Vi fik et uventet stort overskud sidste år, som bl.a. skyldes lavere naturgaspriser og større udbetalinger af elproduktionstilskud end ventet og budgetteret. De uventede store udbetalinger af elproduktionstilskud er fortsat i år. Herudover har høstet erfaringer med flisanlægget betydet optimeret drift og yderligere besparelser. Bestyrelsen har besluttet at tilbagebetale hovedparten af overskuddet til forbrugerne ved at regulere årsopgørelsen. Den del af overskuddet der ikke tilbagebetales nu, overføres til budget til afvikling af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.A. som selskab. Bestyrelsen skal være sikker på, at der er midler til at dække udgifter til afvikling af selskabet (til revisor advokat, refusionsopgørelse og evt. uforudset.). Det overskud, der måtte være ved lukningstidspunktet, fordeles i henhold til vedtægterne ligeligt mellem andelshaverne. Vi fortsætter med de lave varmepriser til Aalborg Varme A/S over tager værket den 1. oktober 2017. Bemærk venligst at hvis vi havde fortsat med at drive varmeværke selv ville prisen stige til næste år og igen året efter omtrent – til det niveau vi gik ind i driftsåret 2016-2017 med – fordi tilskud til el-produktionen (motorinstallationen) bortfalder.

Generalforsamling 2017

Selskabets allersidste ordinære generalforsamling afholdes den sidste onsdag i september, dvs. den 27. september 2017. Indkaldelse sker på sædvanlig vis gennem annoncering i Østhimmelands Ugeavis og andre anvendte medier (hjemmeside, facebook, infotavler).

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen
Flemming Mandrup Hansen

 

Som pdf: vfkv_aug2017_nyhedsbrev

 

Åbent hus – søndag d. 18. juni kl. 13-15

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Åbent hus

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk invitere alle interesserede til Åben hus søndag d. 18. juni kl. 13-15

ved vores nye flisværk på Vaarst Engvej 2, Vaarst – 9260 Gistrup

Der bydes på lidt at spise og drikke

 

Det blev et ja tak

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk havde mandag d. 15 maj 2017 ekstraordinær generalforsamling hvor der var stor opbakning til ”Aalborg Varme overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk”.

Resultatet af afstemningen blev et stort Ja  til at lade værket overtage af Aalborg Varme med 184 mod 3 stemmer af i alt 187 fremmødet.

Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde

HUSK nu at møde op i Fjellerad Hallen pÃ¥ mandag (15/5) for at gøre din indflydelse gældende pÃ¥ Vaarst-Fjellerrad Kraftvarmeværk’s fremtid. Bestyrelsen anbefaler et “JA” til at lade Aalborg Varme A/S overtage varmeforsyningen i vores omrÃ¥de.
Der er fortsat nogen forvirring om hvem der har stemmeret, så derfor skal det præciseres her. Ejere at bygninger/boliger tilsluttet Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk har en stemmeret for hver selvstændig måler. Lejere i boligforeninger af boliger med selvstændig måler har ligeledes stemmeret. Der kan kun stemmes ved fremmøde.